Köpvillkor Maptun Pole Position

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för produkter till försäljning av Maptun Pole Position, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Maptun Powersports.

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Maptun Pole Position de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här: www.riksdagen.se.

1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd.

2. Pris och betalning

2.1 Priserna på Maptun Pole Positions hemsida uppdateras i realtid.

2.2 Priserna är angivna i svenska kronor.

2.3 Maptun Powersports äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering.

2.4 För privatpersoner och företagskunder sker betalning endast i förskott om inget annat avtalas, detta sker genom kontokort eller avbetalning via ex. Klarna.

3. Leverans och frakt

3.1 Maptun Pole Positions ombesörjer för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt. Hemsidan räknar automatisk fram kostnaden för frakten och kostnaden godkänns av kunden vid betalningen.

3.2 I de fall kunden inte hämtar ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för frakt + returfrakten, samt hanteringsavgift på 200 kronor. Resten av beloppet återbetalas eller krediteras fakturan.

3.3 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till Maptun Pole Position. Dolda transportskador ber vi dig anmäla inom 3 dagar från mottagandet. Synliga transportskador måste anmälas direkt till chauffören. Görs inte detta kan ersättning för skadat gods utebli.

3.4 Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. Om företagets leveransadress är en postbox eller har ett boxpostnummer levereras varan till fraktbolagets närmaste utlämningsställe.

3.5 Till privatpersoner levereras godset direkt hem eller till närmaste utlämningsställe.

4. Leveransförsening

4.1 Om en leveransförsening skulle uppstå kommer vi att kontakta dig via e-post eller telefon. Kunden har rätt att häva köpet om delarna inte levereras inom 14 dagar. Maptun Pole Position åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 10 arbetsdagar.

5. Risken för varan

5.1 Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör.

5.2 Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

6. Reklamation

Maptun Pole Position besiktigar varje försändelse innan den skickas till dig. Skulle varan ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer så åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. För transportskador se punkt 3.3.

Det är viktigt att du kontaktar Maptun Pole Position innan du returnerar varan.

En produkt som vi har konstaterat att den är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut om du så önskar eller betalar tillbaka pengarna samt fraktkostnaden. Om du beställt fler varor än den du returnerat betalar vi dock inte tillbaka hela fraktkostnaden.

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir Maptun Pole Position egendom till dess de till fullo betalats.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna samt att inte montera produkterna och att inte utan Maptun Powersports skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Ångerrätt

8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till Maptun Powersports inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten, som kund får ett returnummer med tillhörande dokumentation, dessa handlingar måste skickas med. Ångerrätten gäller dock inte om förseglingen/plombering brutits. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick, i tillhörande originalkartong. Du kan inte ångra köpet på delar av en vara.

Frakten för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund.

Varor som är beställts av kund som ej ingår i vårt normala sortiment återtas ej. Returer som inkommer till Maptun Powersports i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Saknas returnummer eller annan handling återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Elartiklar som är uppackade eller monterade återtages ej under några omständigheter.

9. Garanti

9.1 Våra produkter levereras med de garantier som krävs av Maptun Pole Position enligt svensk lag. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Maptun Pole Position. Garantin överlåts till en eventuell andra hands köpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten ersatt inom garantitiden.

9.2 Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans.

9.3 Garantin omfattar ej:

9.3.1 Kostnader för demontering/montering av produkten

9.3.2 Andra kostnader i samband vid demontering/montering t.ex. packningar, olja glykol m.m.

9.3.3 Följdskador som orsakats av den felaktiga varan.

10. Ansvar för fel

10.1 Maptun Pole Position ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Maptun Powersports bär inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

11. Ansvarsbegränsning

11.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Maptun Powersports enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

11.2 Maptun Powersports ansvar omfattar endast direkta förluster. Maptun Powersports ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Maptun Powersports inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

12. Överlåtelse av avtalet

12.1 Maptun Pole Position får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

12.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

13. Personuppgifter

13.1 När du genomför ett köp från Maptun Pole Position behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (finansiering och Klarna Faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter.

Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år. Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig.

Maptun Pole Position lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

14. Skiljedom eller tvist

14.1 Privatpersoner: Maptun Pole Position följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer. Är du missnöjd med hanteringen av ditt ärende är du alltid välkommen att kontakta Maptun Pole Position.

Kunder inom EU även vända sig till EU:s Online Dispute Resolution: ec.europa.eu/consumers/odr.

14.2 Företag: Vid eventuell tvist angående detta avtal/villkor skall avgöras vid Örebro Tingsrätt.

15. Copyright

15.1 Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Maptun Pole Position, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Maptun Pole Position.

16. Förändring av försäljningsvillkor

16.1 Maptun Powersports förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.